بررسي عوامل ضعف خودكنترلي از منظر قرآن كريم

نام نشریهمعرفت اخلاقی

نام نویسنده سميه دريساوي - علي‌نقي فقيهي

نفس و ابعاد مهار آن در قرآن و حديث

نام نشریهمعرفت اخلاقی

نام نویسندهمحمد تقی سبحانینیا

واكاوي مفهوم «ترس» با تكيه بر نوع ضدارزشي آن در قرآن

نام نشریهمعرفت اخلاقی

نام نویسنده فاطمه علائي رحماني - مهري حسن‌زاده