به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

شماره ششم فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد

ششمین شماره فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات علوم قرآن به همیت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.‌

۱۴۰۰/۰۱/۱۸
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳