به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

پنجمین پیش همایش علمی همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن برگزار شد

پنجمین پیش همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن با موضوع «راهکارهای قرآنی ایجاد و ارتقاء روحیه مقاومت جوامع دینی» به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه عل

1398/09/19