طبری نخستین تفسیرنویس بزرگ جهان اسلام

نام نشریهزبان و ادب

نام نویسندهسید محمد حسینی

علم البلاغة فی سورة «العلق»

نام نشریهزبان و ادب

نام نویسندهعلی الفقیهی