مفهوم‌‌سازی زندگی در زبان قرآن

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسندهابراهیم شیرین پور‏

سبک‏شناسی خطاب‏های خداوند به پيامبر اکرم (ص)

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسنده سيدحسين سيدی - محمد‏علی کاظمي‏تبار

بینامتنی قرآنی در شعر ابوتمام طائی

نام نشریهزبان پژوهی

نام نویسنده محمد نگارش – افسانه هادی زاده