ملاحظاتی رهیافتی از مطالعه گزارش های منابع تاریخی و قرآن کریم

نام نشریهتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نام نویسنده محمدحسین دانش کیا - صادق آئینه وند - فاطمه جان احمدی - محمد رضا جباری

قانونمندی تاریخ و ویژگی های آن در قرآن

نام نشریهتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نام نویسنده سیدضیاءالدین میرمحمدی – محسن الویری