چند و چون علوم قرآن

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی

پژوهشی در اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهسید محمد حسن جواهری

نگاهی به چند اثر جدید قرآنی

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهمحمد علی هاشم زاده

فراز و نشیب قرآن پژوهی (گفت و گو)

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسنده علی اکبربابایی ، علی خراسانی، عبدالحسین خسروپناه، محمد علی رضایی‘ محمد فاکر میبدی، سید رضا مؤدب، علی احمد ناصح، علی نصیری

بررسي مباني فرامتني چند معنايي در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی

روش شناسي تفسير در مغرب اسلامي

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهعلی شفیعی

زبان قرآن کريم و کارکردهاي آن

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهابوالفضل خوش منش

زبان چند بعدي قرآن

نام نشریهپژوهش و حوزه

نام نویسندهمحمد باقر سعیدی روشن