گفتگوي تربيتي و اصول و روشهای آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن

نام نشریهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

نام نویسندهعليرضا صادق زاده قمصري, ابراهيم طلايي, زهرا صالحي متعهد

تأملي در معناي حب در قرآن و دلالتهای تربيتی آن

نام نشریهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

نام نویسنده علی شیروانی - بابک شمشیری - محمد نجفی - راحله نبوی زاده