پرورش جامعه اسلامی بر فرهنگ نیرومندی، مقاومت عزت

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهاحمد عبدالرحیم السایح

عدل گستری و ستم ستیزی در قرآن کریم

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهسید منذر حکیم

محورهای تقریب مذاهب اسلامی

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهمحمد طاهر اقبالی

برنامه ای برای پیاده کردن «حقوق بشر»

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهتوفیق علی وهبه

آیین نبوی (ص) در ریشه کنی فتنه ها

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهاسعد السحمرانی

وحدت گرایی در سیره اهل بیت (ع)

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهمهدی نکویی سامانی

ویژگی های پیامبر اعظم (ص) و اخلاق انسانی آن حضرت

نام نشریهاندیشه تقریب

نام نویسندهسید هاشم رسولی محلاتی