روش علامه مغنيه در تبيين معناي لغوي و مفاهيم كلمات عصر نزول در تفسير الكاشف

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه

بررسي كاربرد سياق در تفسير الكاشف علامه محمد جواد مغنيه

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه