سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه هاى فولادوند و معزّى) در پانزده جزء دوم
نویسنده :
مرادى، عباس
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
محمدبيگى، شاهرخ
رشته آموزشی :
زبان و ادبيات فارسى
مرکز آموزشی :
دانشگاه شيراز
سال دفاع :
1378
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

در اين پايان نامه به مقايسه تطبيقى پانزده جزء دوم دو ترجمه فارسى قرآن كريم از آن محمدمهدى فولادوند و محمدكاظم معزى پرداخته شده و مطالب آن در پنج فصل آمده است: در فصل اول، تعريف ترجمه، انواع ترجمه، بررسى جواز يا عدم جواز ترجمه قرآن، ترجمه پذير بودن يا نبودن قرآن، ضرورت ترجمه قرآن، تاريخچه اى كوتاه از ترجمه هاى فارسى قرآن و معرفى ترجمه هاى فارسى فولادوند و معزى موضوعات بحث را تشكيل مى دهد. فصل دوم، به گزارش تحقيقات انجام گرفته در زمينه مقايسه تطبيقى اين دو ترجمه قرآن اختصاص دارد. در فصل سوم، نخست روش تحقيق و منابع آن ذكر شده، سپس اختلاف هاى مهم بين اين دو ترجمه كه نود آيه را دربرمى گيرد، بررسى شده و در هر مورد اختلاف، ابتدا آيه مورد بحث و به دنبال آن ترجمه هاى فولادوند و معزى آورده شده و پس از شرح مورد اختلاف، با مراجعه به تفاسير و فرهنگ هاى لغت معتبر و همچنين مقاله ها و پژوهش هاى قرآنى، ترجمه مناسب معرفى شده و در صورت نادرست بودن هر دو ترجمه با استفاده از منابع ياد شده ترجمه اى مناسب ارايه شده است. در فصل چهارم دو ترجمه مورد نقد و بررسى قرار گرفته و معايب و محاسن آنها نشان داده شده است. فصل پنجم به بيان نتيجه گيرى از مباحث فصول قبل اختصاص دارد.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.