سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
ترجمه القران
مترجم :
عبدالله شحاته
تاریخ تدوین :
1491 ق
قرن :
روش:
آزاد و تفسیری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
عربی
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
مترجم از افرادی است که اعتقاد دارد ترجمه فقط باید از نظر تفسیری اجام شود و ترجمه تحت اللفظی و مهعنایی را جایز نمیداند.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.