نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرشها و چالشها

نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرشها و چالشها

پدیدآورسید علی اکبر حسینی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

در کتاب نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن، تناسب آیات و سوره های قرآن از جمله مباحث مهم در حوزه اسلوب قرآن است. نقش مؤثر و فزاینده آن موضوع در تفسیر و فهم قرآن، موجب شده در دانشی مستقل به بحث و نظر درآید. در این دانش بیش از بیست گونه مناسبت میان سوره ها و آیات قرآن مدار توجه قرار گرفته است. «ارتباط و پیوستگی معنایی تمامی آیات یک سوره» از مهم ترین گونه های تناسب میان آیات است، که به نظریه وحدت موضوعی شهرت دارد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول : کلیات و مفاهیم
فصل دوم : علم مناسبت و رابطه آن با نظریه وحدت موضوعی
فصل سوم : مسئله سیاق و رابطه آن با علم مناسبت و وحدت موضوعی
فصل چهارم :دیدگاه مفسران و قرآن پژوهان درباره وحدت موضوعی
فصل پنجم : نقد و بررسی دلایل نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن
فصل ششم :دلایل انکار نظریه وحدت موضوعی

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید