پرسمان خداشناسی در قرآن

پرسمان خداشناسی در قرآن

پدیدآورموسی سلیمانی(نویسنده)

ناشرنشر جمال

زبانفارسی

شناخت خداوند، از بالاترين و اساسى ترين شناخت ها شمرده شده است؛ زيرا خداوند، كمال مطلق است، و هر چيزى در يافتن كمال خودش نيازمند اوست، چنان كه امير مؤمنان على(عليه السلام) مى فرمايد: «برترين شناخت ها، شناخت خداست». با شناخت خداست كه معرفت انسان در مورد جهان هستى كامل مى شود. تا انسان، خدا را نشناخته باشد، علم و ادراكش ثمرى نخواهد داشت. اثر پيش رو به پرسش هايي درباره توحيد و شرك پاسخ مناسب داده است.

خداشناسي، توحيد و اقسام و مراتب توحيد، عناوين بخش اول اين کتاب رادر بر مي گيرد؛ همچنين معني، اقسام و مراتب، تاريخچه و عوامل شرک دربرگيرنده بخش دوم کتاب است.

پاسخ به پرسشهايي همچون ضرورت شناخت خدا، برهان عليت، برهان نظم، برهان فطرت، علل خدا گريزي، معناي توحيد، اهميت توحيد، صفات خداوند، توحيد افعالي و توحيد در تشريع بخشي از پرسش ها و پاسخ هاي اين کتاب را تشکيل مي دهد.

در بخش دوم کتاب نيز پرسش ها و پاسخ هايي درباره معناي شرک، شرک ذاتي، شرک صفاتي، شرک افعالي، شرک عملي، عوامل شرک، تدوين شده است.

 
صفحه از 203