کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری»

پدیدآورالخاص ویسیغلامحسن اورکی

نشریهذهن

شماره نشریه62

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 210 بازدید