نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

پدیدآورناد علی عاشوری تلوکیاحمدرضا توکلی

نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات14

منبع مقاله

share 260 بازدید