نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی

پدیدآورفاطمه آگهیمحمدعلی رضایی کرمانی

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه78

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 273 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی