تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

پدیدآورعلی شریفیسروش شهریاری نسبعیسی علیزاده منامنفرزاد دهقانی

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه28

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 711 بازدید

مقالات مشابه

رابطه معناشناسی با آواشناسی

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهمحمود شکیب انصاری, مهدی داغله

آورا و آهنگ قرآن «ظرفیت‌ها و کارکردها»

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهابوالفضل خوش منش

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, علی رضا طبیبی, فهیمه جفرسته