نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

پدیدآورحسین بستانرضا دهقان نژاد

نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

شماره نشریه28

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 250 بازدید

مقالات مشابه

خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

نام نشریهمطالعات زن و خانواده

نام نویسندهریحانه سادات رئیس الساداتی

قرآن و نشوز همسران، اصلاح یا خشونت

نام نشریهآفاق دین

نام نویسندهمحمد رضا ابراهیم نژاد