واکاوی اصل تناقض خسّت از منظر آموزه‌های قرآن کریم

پدیدآورامیر خادم علیزادهمحمد صرفی

نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

شماره نشریهدوره 4، شماره 15

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 295 بازدید

مقالات مشابه

امت مقتصده

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهابوالفضل خوش‌منش و بخش فلسفه و كلام

اعتدال

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی خراسانی

ديدگاه قرآن درباره صرفه جويي و مصرف

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهباقر علی خانی