غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, نانسی ساکی

ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, انسیه عسگری

تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعلی اسعدی, محمد اسعدی, محمد کاظم شاکر

تواتر قرآن و چالش های فرارو

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, نانسی ساکی

تأويل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر

تاريخ قرآن

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر