بررسي روش گفتمان‌كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

پدیدآوررضا شكرانيمهدی مطیعهدي صادق زادگان

نشریهعيار پژوهش در علوم انساني

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 701 بازدید

مقالات مشابه

شاخص‏هاى سخن گفتن در اسلام

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسهراب مروتی, قدرت ذوالفقارى‏فر, محمدرضا شيرخانى

آداب گفتارى حاكم بر سبك زندگى اسلامى از ديدگاه قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده فاطمه امين پور - معصومه امين پور

مهارت خودافشایی از منظر قرآن کریم و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده نسیبه علمایی - مهدی مطیع

بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده مجتبی محمدی انویق - ابوالفضل خوش منش