سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمد علی رضایی کرمانی, حسن نقی زاده, عباس اسماعيلي زاده, حمید ایماندار

تفسير (المنير) در نگاه نقد و بررسى

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد علی رضایی کرمانی