سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم
نویسنده :
قلی زاده، حیدر
تاریخ نشر :
1380
ناشر :
مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی و انسانی دانشگاه تبریز
زبان:
فارسی
شابک :
9-0733-06-964
محل نشر :
تبریز
کد کنگره :
5م8ق/2/65BP
چکیده کتاب
معرفی و شناسایی مشکلات و ضعف¬های ساختاری در ترجمه قرآن کریم است.
اثر حاضر در هشت فصل و مبتنی بر مبانی زبان شناختی به ویژه زبان شناسی ترجمه و با موضوع ساختار نحوی تدوین شده است. در فصل نخست مشکلات ترجمه در پاره¬ای از حالات نحوی زبان عربی مانند مشکلات ترجمه مفعول مطلق و روش های ترجمه آن، تمیز و روش های ترجمه آن، ترجمه حال و بررسی مشکلات آن، مشکلات ساختاری در ترجمه مبتدا و خبر، بیان شده است. در فصل دوم از مشکلات ساختاری ترجمه در حوزه جمله و انواع آن بحث شده است. در فصل سوم پیرامون واحد ترجمه و مشکلات مربوط به آن در ترجمه قرآن مطالبی ارائه گردیده است. در فصل چهارم ابهام ساختاری در ترجمه قرآن تشریح شده است. در فصل پنجم عناصر ساختاری زبان فارسی و ترتیب آن ها در ترجمه قرآن مورد توجه واقع شده است. در فصل ششم انسجام متنی یا بافتی در ترجمه قرآن توضیح داده شده است. فصل هفتم مشتمل بر مبحث همایش یا همنشینی ترجمه قرآن است و فصل پایانی مشتمل بر حذف و اضافه در فرایند ترجمه قرآن می باشد. در این کتاب نویسنده جهت شناسایی مشکلات ساختاری ترجمه از ترجمه های مختلف قرآنی شواهدی نقل کرده و در ذکر شواهد تنها به یک جنبه از مشکلات ساختاری ترجمه اکتفا کرده است.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.