سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
مفهوم ايمان در قرآن كريم
نویسنده :
آذربايجانى، مسعود
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
غروى، سيدمحمد
رشته آموزشی :
الهيات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی :
مؤسسه ىِ آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)
سال دفاع :
1379
کلید واژه :
تعدادصفحات :
0
فهرست مطالب :
چکیده

تحقيق حاضر در پنج فصل با اين موضوعات تدوين يافته است: فصل اول، كليات: موضوع تحقيق، بيان مسئله و سؤال هاى اصلى تحقيق، اهداف تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، روش تحقيق، پيشينه ىِ تحقيق; فصل دوم، سير تحول معنايى ايمان در كلام اسلامى: خوارج، معتزله، اشاعره، شيعه; فصل سوم، معناى لغوى ايمان: فرهنگ هاى لغت، كاربرد ريشه و مشتقات ايمان در قرآن، معانى مشتقات ايمان براساس ترجمه هاىِ كهن فارسى از قرآن، معانى ايمان در كتب لغت و فرهنگ فارسى; فصل چهارم، ساختار معنايى ايمان در قرآن: ايمان مبتنى بر معرفت است، ايمان امرى اكتسابى است، ايمان داراى مؤلفه ىِ عاطفى است، ايمان مقتضى عمل است، ايمان فراتر از اسلام است، ايمان قابل زيادت و نقصان است، متعلقات ايمان; فصل پنجم، خلاصه گيرى و پيشنهادها.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1380)

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.