سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی پایان نامه های قرآنی

عنوان :
ترجمه و نقد و بررسى كتاب «ترجمه هاى قرآن به زبان اردو»
نویسنده :
جعفرى ـ غلام جابر
مقطع :
كارشناسى ارشد
استاد راهنما :
قرائى ـ على
رشته آموزشی :
الهيات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی :
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
سال دفاع :
1381
کلید واژه :
ترجمه قرآن، تحدّى، اعجاز قرآن، ترجمه هاى قرآن به زبان اردو، جمع قرآن، بلاغت قرآن.
تعدادصفحات :
355
فهرست مطالب :
چکیده

كتاب «ترجمه هاى قرآن به زبان اردو» تأليف دكتر صالحه عبد الحكيم، يكى از بهترين كتابهايى است كه درباره معرّفى ترجمه هاى قرآنى به زبان اردو تأليف شده و در يازده باب ترتيب يافته است. رساله حاضر، ضمن ترجمه اين كتاب، ملحقاتى را در دو قسمت: يكى معرّفى ترجمه هاى كامل قرآن از علماى شيعه در شبه قاره هند به زبان اردو، و ديگرى معرّفى ترجمه هاى ناقص از همان بزرگان شيعه، در آخر كتاب آورده است و چون مؤلف كتاب به شيعه عنايت نداشته، لذا خود ملحقات نقد بزرگى بر كتاب مزبور به شمار مى آيد، علاوه بر اينكه صفحاتى از آخر رساله، به نقد اين كتاب اختصاص يافته است.
اين رساله، در يازده باب تنظيم گرديده است:
در باب اول، بحثهاى مقدماتى ارائه مى شود كه عبارت است از: معرّفى و توصيف قرآن، جمع آورى قرآن، و پيام قرآن.
در باب دوم، از تحدّى قرآن حكيم، اعجاز قرآن، بلاغت قرآن، و علوم قرآن بحث مى شود.
در باب سوم، اسباب ترجمه قرآن حكيم بررسى مى گردد.
در باب چهارم تا ششم، ترجمه هاى قرآن به زبان اردو در قرن هجدهم و قبل از آن، قرن نوزدهم، و قرن بيستم به صورت ليست وار بيان مى شود.
در باب هفتم، ترجمه هاى منظوم قرآن به زبان اردو به صورت اجمالى ذكر مى گردد.
در باب هشتم، سه ترجمه مهم قرآن از قرن هجدهم به صورت تفصيلى معرّفى مى شود.
در باب نهم، پانزده ترجمه تفسير مهم قرن نوزدهم به صورت مبسوط مورد بحث قرار مى گيرد.
در باب دهم، هفده ترجمه و تفسير مهم قرن بيستم با نگاهى تفصيلى مورد بررسى واقع مى شود.

در باب يازدهم، چهارده نفر از مترجمين صاحب نام و ممتاز معرّفى مى شود و بيوگرافى آنان همراه با كارهاى قرآنى ايشان ذكر مى گردد.
و در پايان، ملحقات رساله در معرّفى ترجمه هاى كامل و ناقص قرآن به زبان اردو از علماى شيعه شبه قاره هند، به همراه نقد كتاب بيان مى شود

آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.