سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
The Quran: A New Interpretation
مترجم :
کولین ترنر
تاریخ تدوین :
1997م
قرن :
روش:
آزاد و تفسیری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
موسسه ترجمان وحی
زبان:
انگلیسی
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
1- مترجم استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامی وابسته به دانشگاه دورهام در انگلستان است. او همچنین، عضو مرکز مطالعات قرون وسطی و رنسانس و نیز مرکز مطالعات ایرانی است و در دانشکده امور سیاسی و بین الملل دانشگاه دورهام هم به تدریس اشتغال دارد.
2-وی آثاری را درباره قرآن ، تمدن اسلامی و زبان و تاریخ ایران تألیف کرده است. ترجمه انگلیسی ترنر از قرآن توسط انتشارات Curzonدر سال 1997م. منتشر شد. در این ترجمه توضیحاتی تفسیری از محمد باقر بهبودی، استاد الهیات و حقوق اسلامی در دانشگاههای تهران، گنجانده شده است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.