سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
القرآن الکریم
مترجم :
محمد علی نجفی
تاریخ تدوین :
قرن :
روش:
آزاد و تفسیری
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
کامل
موجود / غیر موجود :
کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن
زبان:
اردو
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
1- ترجمه از شیوایی و روانی خوبی برخوردار است.
2-مترجم به عنوان وکیل رسمی آیت الله خویی در پاکستان منصوب شد
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.