سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی ترجمه

عنوان ترجمه:
تفسیر طبیالبیان
مترجم :
سید عبد الحسین طیب
تاریخ تدوین :
1351ش
قرن :
روش:
تحت اللفظي
مستقل و ضمن تفسیر:
کامل / ناقص:
كامل
موجود / غیر موجود :
زبان:
فارسي
نمونه ترجمه :
ویژگی و مشخصات :
تفسیر طبیالبیان اثر سید عبد الحسین طیب اصفهانی (1272ـ 1370 ش)تفسیری در 14 جلد و به زبان فارسی است و از تفاسیر عالمانه معاصر است که برای عموم مردم بازگو شده است.تدوین این تفسیر از سال 1341 تا سال 1359 ش یعنی 18 سال به طول انجامید و هم زمان با تدوین نیز منتشر می شد.ترجمه آیات در دین تفسیر حرف نظر از اشکالات خیلی جزئی ترجمه ای عالمانه و دقیق است و بسیاری از اشتباهات مترجمان قران در آن وجود ندارد در گزینش واژه های ترجمه بجز چند موارد اندک مانند ترجمه امانی به دروغ ها ؟؟دقت خاصی مبذول داشته اند.مفردات و عبارات استفاده شده تقریبا اگر وزی و سلیس و روان است گر چه ایشان روال مشخص در ترجمه بر نگزیده است اما در مجموع ترجمه تفسیر طیب البیان ترجمه ای تحت اللفظی است که در اکثر موارد با افزودنی های تفسیری همراه است.متأسفانه مرحوم آیت الله طیب همه آیات را ترجمه نکرده است و به نظر می رسد که ترجمه آیات بطور مستقل عنایت نداشته اند و به عنوان بخشی از تفسیر به آن می نگریستند از این رو دو مواردی که تفسیر آیات کوتاه بوده است.
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.