سایر بخش های مربط با ترجمه

معرفی کتب قرآنی

عنوان :
تاریخ ترجمه از عربی به فارسی(از آغاز تا عصر صفوی)
نویسنده :
آذرنوش، آذرتاش
تاریخ نشر :
1375
ناشر :
سروش (انتشارات صداوسیما)
زبان:
فارسی
شابک :
محل نشر :
تهران
کد کنگره :
1375 ع آ 2 ف/6107 Pj
چکیده کتاب
نقد و بررسی تاریخ ترجمه های قرآن از آغاز تا عصر صفوی است.
کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست سیر تطور ترجمه های کهن قرآنی از آغاز تا عصر صفوی مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش نویسنده کوشیده است به معرفی ترجمه های قرآنی نظیر ترجمه تفسیر طبری پرداخته و احوال گوناگون مترجمان را در مسیر ترجمه مورد تدقیق و حتی روانشناسی قرار دهد. همچنین با بررسی و نقد ترجمه های قرآنی تلاش نموده هر یک را با یکی از قدیمی ترین ترجمه های معاصر یعنی ترجمه آقای آیتی مقایسه نماید. در بخش دوم ترجمه مترجمان را در ساختار نحوی نظیر ترکیب و ساختار جمله ای و قیدهای آن در پانزده سرفصل بیان کرده و بدین طریق تفاوت های آنان را در ترجمه نشان داده است. سرفصل های مورد بحث در این بخش عبارتند از: قید تمیز، قید حالت، صفت های قیدواره، قید حالت به صورت جمله، قید مصدری، قید سبب و علت (مفعول لاجله)، اِنّ و اَنّ، نهی و امر، کاد، لعلَ، ویلٌ، اسم فاعل، مطابقت اسم و صفت و تأکید.
فایل ضمیمه :
کلید واژه:
تاریخ ترجمه، عصر صفوی، ترجمه های کهن، ترجمۀ آیتی، تفسیر طبری، ساختار نحوی، ساختار جمله ای
آدرس : قم، میدان شهدا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن،اداره فن آوری و فرآوری اطلاعات
تلفن :371160-1385 پست الکترونیک : info@maarefquran.com
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن است.