تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات (جلد دوم)

تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات (جلد دوم)

پدیدآورعلی اسلامی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

تفسیر قرآن با قرآن از شیوه ها و منهج های تفسیری قرآن کریم است که شئون و ابعادی گوناگون دارد؛ مانند مبانی و زمینه ها، ادلّه و مؤیّدات، انواع و گونه ها، شبهات، فرایند و قواعد و آثار و ثمرات.
نخستین جلد این کتاب شئون و ابعاد یاد شده را در هفت بخش از منظر روایات معصومان علیهم السلام بررسی می کند و دومین جلد آن در بردارنده بخش هشتم با عنوان (جایگاه روایات در فرایند تفسیر قرآن با قرآن) است که مبحثی بسیار مهم در روش شناسی قرآن کریم به شمار می آید.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید