قانونمندی تاریخ و ویژگی های آن در قرآن

نام نشریهفصلنامه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

نام نویسنده سیدضیاءالدین میرمحمدی – محسن الویری