تلاوت ماندگار استاد شحات محمد انور

پدیدآوریونس باقری – رضا نباتی

نشریهرشد آموزش قرآن

تاریخ انتشار1388/12/26

منبع مقاله

share 1186 بازدید

مقالات مشابه

شحات انور

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده سعید حسام پور- عظیم جباره

بررسي سبك و شيوه استاد شحات در قرائت قرآن

نام نویسندهمحمد حسین ملکزاده