الفرقان الحق؛ كوشش نافرجام در تحريف قرآن (معرفى كتاب)

پدیدآورعلی حسن نیا

نشریهاندیشه تقریب

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 346 بازدید

مقالات مشابه

نقد و بررسي روايتي در تحديد قرآن به سه بخش

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحدثه ایمانی

نقد كتاب مقدس: خاستگاه تاريخي ـ معرفتي و تأثير آن بر مطالعات قرآني

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهجعفر نکونام, نفيسه اميري دوماري

تعارض اختلاف قرائات و عدم تحریف قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمرتضی پور ایوانی