قرائت‌های هفتگانه

پدیدآورمحمد علی کریمی

نشریهنشریه سفیر

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 79 بازدید

مقالات مشابه

فقه و قراءات قرآنی

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسندهامیر سلمانی رحیمی

حجیت قرائات سبع

نام نویسندهمحمد هادی معرفت