نقدی بر ترجمه قرآن غلامعلی حداد عادل

پدیدآورغلام رضا پیشقدم

نشریهترجمان وحی

شماره نشریه36_35

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 90 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی