نگاهی به ظرائف ساختار صرفی اوزان جمع در قرآن کریم

پدیدآور محمود شهبازی – زهرا دوالفقاری

نشریهپژوهش های زبان شناختی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1394/12/21

منبع مقاله

share 110 بازدید

مقالات مشابه

كاربرد علم صرف و نحو در تفسير

نام نشریهبینات

نام نویسندهعباس افضلي

تحلیل تصویر آفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه های قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسنده رضا امانی – ام البنین فرهادی – لیلا زربخش

نقش علم صرف در تفسير قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهاحمد طاهرینیا

نقش علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهاحمد طاهری نیا

سورة نوح؛ دراسة أسلوبیة دلالیة فی مستوی الصوت والصرف

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده دانش محمدی رکعتی - علی‌رضا محمدرضايی

مطالعه «اصل جایگزینی» افعال در بافت آیات قرآنی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسنده رضا امانی - یسرا شادمان

معناشناسی اوزان أفعال در قرآن کریم

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده محمود شهبازی – سمیه ماستری فراهانی