عوامل بازدارنده از انفاق «با توجه به آيه 47 سوره ياسين»

پدیدآورمهناز ایزدی

نشریهبینات

شماره نشریه77_78

تاریخ انتشار1392/12/14

منبع مقاله

share 170 بازدید

مقالات مشابه

بخل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالى، على گرامى