کیفیت نزول و تدوین قرآن

نام نشریهگلستان قرآن

نام نویسندهمحمد ابراهیم جناتی

سیر تاریخی تفسیر و علوم قرآن

نام نشریهکیهان اندیشه

نام نویسندهمحمد ابراهیم جناتی

بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی

نام نشریهکیهان اندیشه

نام نویسندهمحمد ابراهیم جناتی

نظریه حلیّت ذبایح اهل کتاب

نام نشریهکیهان اندیشه

نام نویسندهمحمد ابراهیم جناتی