ترجمه پژوهي قرآني (8)

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده عبدالرؤف حسين؛ ترجمه و تحرير:بهاء الدين خرمشاهي