روش علامه مغنيه در تبيين معناي لغوي و مفاهيم كلمات عصر نزول در تفسير الكاشف

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه

بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, فاطمه احمدی نژاد

بررسي كاربرد سياق در تفسير الكاشف علامه محمد جواد مغنيه

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه