تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

نام نشریهپژوهش های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, انسیه عسگری

ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, انسیه عسگری