بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

نام نشریهحديث پژوهي

نام نویسندهعلی اسدی, محمدعلی رضایی کرمانی, مهدی جلالی, محمد مولوی

روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن نقی‌زاده, محمدعلی رضایی کرمانی, عباس اسماعیلی‌زاده, مرضیه رستمیان

اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد خامه گر, حسن نقی‌زاده, محمدعلی رضایی کرمانی

بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمدعلی رضایی کرمانی, محمّدجمال الدّین خوش خاضع

نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدعلی رضایی کرمانی, فاطمه آگهی

نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهجواد معین, محمدعلی رضایی کرمانی